Skargi - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji  insp. Zbigniew Włodkowski
tel. 47 70 532 02
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Robert Koper
tel. 47 70 532 02
 
Interesanci w sprawach skarg i wniosków 
przyjmowani są w każdą środę w godz. 13:00-17:00

 

 

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 17. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie na rozmowę pod nr tel. 47 70 532 02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie (I piętro, pokój nr 101).

Naczelnicy Wydziałów, ich Zastępcy lub Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 15.30.

Oficer kontroly sprawujacy nadzór nad służbami z ramienia kierownictwa KPP w Gostyninie przyjmuje interesantów w środy w godz. 15:30-17:30.

 

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

lub wyznaczony przez niego

I ZASTĘPCA KOMENDANTA lub ZASTĘPCY KOMENDANTA

 

PRZYJMUJĄ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH od 13.00 do 17.30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 47 70 122 02 lub osobiściew sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200).

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiuprzy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:

·   w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,

·   w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30.

 

Ponadto, interesanci przyjmowani są przez komendantów miejskich i powiatowych Policji w wyznaczonych przez nich dniach i godzinach.

 

Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00, po uprzednim zgłoszeniu – telefonicznym na numer telefonu skargowego, tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

 


Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § 1 KPA

 „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.”

 

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje'.

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

 

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie.

 

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

ul. 3-go Maja 17, 09-500 Gostynin

 

Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie wyznaczył Inspektora ochrony danych p. Magdalenę Zawadzką.
Kontakt:
Adres mailowy: iod.kppgostynin@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji : 11.02.2010
Data modyfikacji : 04.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Słomkowska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Słomkowska
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Budner
do góry