DODO - Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO
W KPP W GOSTYNINIE

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie:
- adres: ul. 3 Maja 17, 09-500 Gostynin,


2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie zapewnia:

inspektor ochrony danych osobowych KPP w Gostyninie p. Magdalena Zawadzka:

- adres: ul. 3 Maja 17, 09-500 Gostynin,
- e-mail: iod.kppgostynin@ra.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie.


W KPP w Gostyninie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Metryczka

Data publikacji : 20.05.2019
Data modyfikacji : 04.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Słomkowska KPP Gostynin
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Budner
do góry